Åpenhetsloven

VOKKS rapportering for 2022 iht Åpenhetsloven
Rapporteringsperiode: 01.07.2022-31.12.2022

Henvendelser til denne rapporten kan rettes til:
Ole Farmen
Konsernsjef
ole.farmen@vokks.no


Formålet med åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal å jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder. Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, samt å redegjøre for disse årlig. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.


Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Organisering
VOKKS AS er eid av kommunene Nordre Land og Etnedal og har hovedkontor på Dokka i Nordre Land. Pr 31.12.2022 var det 92 ansatte i konsernet. Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Samfunnsbedriftene.


VOKKS AS er morselskap i konsernet med følgende datterselskaper;
- VOKKS Kraft AS: Produksjon av elektrisk kraft i lokale småkraftverk samt kraftomsetning.
- Etna Nett AS: Distribusjon av elektrisk kraft i eget konsesjonsområde.
- VOKKS Installasjon AS
            - Avd. Elektro: Service, industri, varslingssystemer, varmepumper, elbilladere, solcelleanlegg mm
            - Avd. Infra: Fiberbredbånd, høyspent infrastruktur og gatelys
Administrative støttefunksjoner for datterselskapene utføres av morselskapet


Rutiner/Retningslinjer
Konsernets aktsomhetsvurderinger ledes av konsernsjef og utføres av konsernets ledergruppe. Øvrige ansatte i selskapet inkluderes avhengig av område der det er naturlig. Hovedformålet med aktsomhetsvurderinger er å forebygge risiko, redusere risiko og håndtere risiko. Konsernet utfører i praksis aktsomhetsvurdering løpende.


Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.


Aktsomhetsvurderinger - hva gjør VOKKS?
I 2022 var varsling tema på verneombudets dag, i AMU og på fellesmøter, samt at konsernets varslingsveileder ble revidert. Ved å få informasjon om evt. kritikkverdige forhold sikrer man at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold, f.eks. korrupsjon, diskriminering eller forurensing unngås i virksomheten. Varslingsveilederen er tilgjengelig for alle ansatte i konsernets personalhåndbok.


VOKKS skal være en inkluderende arbeidsplass uten noen form for diskriminering. Konsernet kartlegger arbeidsmiljøet og ansattes trivsel gjennom medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser. I tillegg får
ansatte oppfølging av bedriftshelsetjeneste.


I tillegg til konkretisering av varslingsveileder med fokus på diskriminering og korrupsjon har det blitt utarbeidet en omfattende aktsomhetsvurdering iht Åpenhetsloven. Det er vurdert 75 konkrete problemstillinger fordelt på 7 hovedtemaer for hvert av konsernets 4 selskaper. Ingen alvorlige feil/brudd ble avdekket, men flere retningslinjer bør konkretiseres betydelig. Etter en overordnet vurdering av relevante og kjente forhold er det laget en plan for videre forbedringsarbeid, hvor det er valgt ut noen prioriterte områder for det kommende året.


Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.


Oppsummert har vi det første året gjennomført:
- overordnet aktsomhetsvurdering iht Åpenhetsloven.
- konkretisert håndtering av kritikkverdige forhold og gitt opplæring i dette. Dette vil bli en sentral del av bl.a korrupsjonsregelverket som kommer i 2023.


Ansvarlighet i styrende dokumenter er en kontinuerlig prosess. Følgende områder vil bli viet ekstra oppmerksomhet i 2023:
- Menneskerettigheter: Sikre at VOKKS har en relevant menneskerettighetspolicy og at ansatte er bevisst dette
- Anti-korrupsjon: Siden konsekvensene av korrupsjon kan være alvorlige, ønsker vi å gjennomgå arbeidet vårt knyttet til dette. Prioritert område vil være å sikre at VOKKS har et relevant korrupsjonsregelverk og at ansatte er bevisst dette.